Bæredygtige ejendomme

Hvis vi ikke aktivt ændrer vores adfærd i en mere bæredygtig retning, vil vores forbrug af energi og andre ressourcer dramatisk forandre både vores og fremtidige generationers liv.

Måden vi bygger, driver og bruger ejendomme spiller i den sammenhæng en afgørende rolle.

Ejendomme og byggeri står for ca. 40 pct. af vores samlede energiforbrug i Danmark og for ca. 40 pct. af den samlede CO2-udledning på verdensplan. Ejendomme påvirker desuden vores sundhed og trivsel direkte i hverdagen, eftersom vi på vores breddegrader bruger op mod 90 pct. af vores tid indendørs.

I ATP Ejendomme har vi derfor tænkt bæredygtighed direkte ind i alle vores forretningsprocesser.

Vores vision for bæredygtige ejendomme er at bidrage aktivt til at skabe et CO2-neutralt samfund og arbejde målrettet for FN’s verdensmål. Med bæredygtighed arbejder vi mod fire overordnede, strategiske mål:

  • Vi skal skabe et konkurrencedygtigt, langsigtet afkast på ejendomsmarkedet til vores ejere og dermed de danske pensionister
  • Vi skal bidrage til en bæredygtig fremtid for os selv, vores børn, deres efterkommere og verdens natur, herunder FN’s verdensmål
  • Vi skal skabe sunde, inspirerende og nyskabende ejendomme til vores kunder, som møder kravene til fremtidens boliger, arbejdspladser og virksomheder
  • Vi skal fastholde og udvikle ATP Ejendomme som en attraktiv investerings- og samarbejdspartner, udlejer og arbejdsplads.


Vores arbejde med bæredygtige ejendomme rummer både et samfundsmæssigt og et stabilt kommercielt sigte. Bæredygtighed og langsigtet forretning går hos os hånd i hånd.

Vores vision og strategiske målsætninger har vi omsat til en række konkrete delmål og indsatser, som dels har et langsigtet perspektiv, dels er retningsgivende for vores arbejde med bæredygtighed i dagligdagen.

FN’s verdensmål i ATP Ejendomme

Byggeri og ejendomsdrift påvirker en bred vifte af verdensmålene. For ATP Ejendomme er verdensmålene både et værktøj til at stille skarpt på specifikke områder i udviklingen af vores ejendomme og til at vise, hvordan vi understøtter en bæredygtig samfundsudvikling.

Vi bakker op om alle 17 verdensmål, men har valgt at lægge særlig vægt på mål nummer 3, 11, 12 og 13. Vi har vurderet, at det er i forhold til de fire mål, vi mest direkte kan gøre en positiv forskel. Vi vil løbende demonstrere effekten af vores bidrag med data og eksempler fra porteføljen.

Indsatser og verdensmål

Bidrag til et CO2-neutralt samfund

Indsatsen bidrager til verdensmål 13

Vi vil bidrage aktivt til at skabe et CO2-neutralt samfund og til at nå målsætningerne i Paris-aftalen ved at reducere energiforbruget pr. m2 i vores ejendomsportefølje med 10-20 pct. i 2025 og med 30-40 pct. i 2040 i forhold til niveauet i 2018.

 

Forbruget af fjernvarme i vores portefølje lå i 2018 på ca. 80 kWh pr. m2. Elforbruget lå i 2018 på ca. 20 kWh pr. m2 for fællesarealerne i flerbrugerejendomme og på ca. 87 kWh pr. m2 for det samlede areal i domicilejendomme*.

 

*I ATP Ejendomme bruger vi aktiv energistyring, og arbejder løbende på at udvide datadækningen i vores portefølje. De nævnte gennemsnitstal er baseret på et repræsentativt udsnit af vores portefølje og på data for mere end 1 million m2

Klimamål

Bæredygtighedscertificering

Indsatsen bidrager til verdensmål 3, 11, 12 & 13

Certificering af bæredygtighed i ejendomme sikrer, at den enkelte ejendom lever op til en række nøje specificerede kriterier, som tilsammen skaber en mere bæredygtig ejendom. Herunder at der er truffet bæredygtige valg i processen, og at dokumentationen er i orden.

 

Alle nybyggede ejendomme i vores portefølje skal fra 2020 være certificeret med DGNB Guld eller anden anerkendt certificering på tilsvarende niveau. Ejendomme, som gennemgår større renoveringer, skal kunne føre til DGNB Sølv og gerne højere. Andre anerkendte certificeringer kan også anvendes.

Genbrug af materialer

Indsatsen bidrager til verdensmål 12 & 13

I forbindelse med alle større projekter skal vi vurdere og dokumentere potentialet for genbrug af materialer. For eksempel ved at anvende genbrugsmaterialer i vores byggerier eller ved at muliggøre andres genbrug af materialer fra vores projekter. 

 

Målet er at opbygge kompetence til i videst muligt omfang at genbruge materialer under hensyntagen til det tilgængelige materiales kvalitet, mængde og omkostningen ved genanvendelse.

Sikkerhed på arbejdspladsen

Indsatsen bidrager til verdensmål 3

Når vi bygger og vedligeholder ejendomme har vi fokus på, at det sker på et sundt og sikkert grundlag. I tillæg til arbejdsmiljøloven stiller vi blandt andet krav om, at alle leverandører forpligter sig til at arbejde aktivt for at undgå arbejdsskader og dårlig trivsel på arbejdspladsen. Både hos egne medarbejdere og hos underleverandører. Gentagne tilfælde af mangelfuld sikkerhed får konsekvenser for det fremtidige samarbejde med den pågældende leverandører. 

Vedvarende energi og fjernkøling

Indsatsen bidrager til verdensmål 13

I byggeprojekter og den løbende udvikling af vores ejendomme vurderer vi muligheden for egenproduktion af vedvarende energi såsom solceller og jordvarme. Hvor det er muligt og relevant, prioriterer vi også anvendelsen af fjernkøling. Kravet til begge dele er en sund totaløkonomi.

Indeklima i dialog med vores kunder

Indsatsen bidrager til verdensmål 3

Når vi udvikler ejendomme lægger vi stor vægt på et godt indeklima og sundhed for brugerne. 

 

Vores mål er at udvikle vores ejendomme, så de aktivt understøtter et sundt indeklima, der som minimum lever op til standarderne fra Statens Byggeforskningsinstitut. Vi finder det rigtige niveau i samarbejde med vores kunder – i forhold til individuelle behov og ejendommens funktion. Muligheden af at anvende sensorer og anden tilgængelig teknologi til løbende overvågning og optimering af indeklimaet indgår i dialogen.

Ansvarlige samarbejdspartnere

Indsatsen bidrager til verdensmål 11 & 12

Vi samarbejder med eksterne partnere på mange forskellige typer af opgaver, og vi lægger stor vægt på, at de driver deres forretning på ansvarlig vis. De skal blandt andet medvirke til at identificere og imødegå risici såsom svindel, korruption og karteldannelse. De må heller ikke bevidst og i gentagne tilfælde være involveret i kritisable forhold såsom anvendelse af ulovlig arbejdskraft, overtrædelse af miljølovgivning eller andre gældende love.